Wedstrijd

Actievorwaarden, wedstrijd zonder aankoopverplichting

Thon Hotel actie

1. De actie “Thon Hotel is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Brussels Ketjep bvba, Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem (verder ‘Brussels Ketjep’ genoemd). Deze actie staat open voor personen die in België wonen, en die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Brussels Ketjep bvba.

2. Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting heeft als thema creativiteit met als naam “Thon Hotel ” en is uitsluitend geldig van 13 November 2018 tot en met 18 November 2018 (23h59), op Facebook, Instagram en Twitter. De actie bestaat uit:
– Als je wilt deelnemen aan de wedstrijd via Facebook : volg dan Brussels Ketjep op facebook en geef de twee juiste antwoorden als reactie op onderstaande post.
– Als je wilt deelnemen aan de wedstrijd via Instagram : volg dan Brussels Ketjep op instagram en geef de twee juiste antwoorden als reactie op onderstaande post.
– Als je wilt deelnemen aan de wedstrijd via twitter : volg dan Brussels Ketjep op twitter en geef de 2 juiste antwoorden als reactie op onderstaande post.
In de week na de wedstrijd worden in totaal 3 winnaars geselecteerd door de Brussels Ketjep team. 1 winnaar op facebook, 1 winnaar op Instagram en 1 winaar op twitter. Elke Winnaar wint 1 nacht in 1 van de Thon hotels in Brussel ( tijdens een weekend of tijdens schoolvakanties ) met een ontbijt inbegrepen voor 2. De beloning is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking en moet voor 19 februari 2019 gebruikt zijn.
Winnaars worden geselecteerd op basis van hun antwoord op de subsidiaire vraag. Of ze de Brussels Ketjep-pagina volgen van het sociale netwerk waar ze de vraag met betrekking tot het artikel hebben beantwoord. De drie mensen dat het dichtst bij het exacte antwoord komen worden als winnaar gekozen.

3. Door te reageren op de post erkent de deelnemer dat hij
deze Actievoorwaarden heeft gelezen en aanvaard met begrip van latere beslissingen die de organisatoren eventueel verplicht zijn te nemen in het geval van overmacht om het goede verloop van de actie te garanderen. Brussels Ketjep behoudt zich het recht voor om het mechanisme van deze actie gedurende de promotieperiode aan te passen.

4. Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze wedstrijd deel te nemen dan degene die in onderhavig reglement wordt beschreven. De jury bestaat uit Brussels Ketjep medewerkers.De jury’s moeten in geen enkel geval zijn beslissingen rechtvaardigen. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk. Bij de keuze van de winnaar houden de jury’s rekening met de volgende criteria: Is het antwoord op de vraag het dichtst bij het juiste antwoord? Heeft de persoon de Brussels Ketjep-pagina geliked van het sociale netwerk waar ze de vraag met betrekking tot het artikel hebben beantwoord? Is het antwoord op de vraag over het artikel juist?

5. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via het sociale kanaal waarop ze deelnamen, in de loop van de week na deze waarin ze als winnaar werden geselecteerd.

6. De deelnemer mag drie keren deelnemen: eens op Facebook, eens op Instagram en eens op Twitter. Toch zal er gedurende de hele wedstrijd maximum één prijs per persoon en per fysiek adres worden toegekend. De eerste prijs is persoonlijk en
geen enkele prijs mag worden ingeruild, of omgezet worden in contant geld.

7. Brussels Ketjep kan de deelname van één of meerdere deelnemers opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag, waarbij dit verdachte gedrag kan zijn (zonder dat de volgende opsomming een beperking inhoudt): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende, informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie, dat wil zeggen op basis van hetzelfde geregistreerde profiel in de database met de inschrijvingsgegevens van de site, een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts…

8. In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal de prijs die normaal gezien op basis van deze Actievoorwaarden zou worden toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel recht meer hebben op welke prijs dan ook, van welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude gepleegd heeft, of die de onderhavige Actievoorwaarden heeft trachten te omzeilen, uit te sluiten.

9. Brussels Ketjep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.
– een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;
– drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
– het verhinderd zijn van de winnaar(s) om welke reden dan ook om het verblijf op de door de organisator bepaalde datum;
– elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;
– de annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Brussels Ketjep, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

10. Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verzending van de formulieren en de hosting van de website.

11. Klachten met betrekking tot de promotie kunnen schriftelijk gericht worden aan de
Consumentendienst van BRUSSELS KETJEP SPRL – Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem of per e-mail naar info@brusselsketjep.com. Brussels Ketjep zal email contact opnemen met de betrokken persoon in de loop van de drie weken na ontvangst van de schriftelijke klacht.

12. Brussels Ketjep SPRL, Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie Brussels Ketjep Privacy Beleid). De gegevens van de deelnemer worden verwerkt en behouden voor de doeleinden van de actie tenzij de deelnemer voor marketing communicatie heeft geopteerd. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Brussels Ketjep, Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem of per e-mail naar info@brusselsketjep.com.

13. Die Actievoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden
geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht.